Phân vùng khí hậu các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Tây Thanh Nghệ

Đây là bài báo viết về các khu vụ khí hậu đã được phân vùng dựa trên nguyên tắc các phương pháp như nguyên tắc khách quan, yếu tố trội (nhân tố chủ đạo) nguyên tắc đồng nhất……

xem chi tiết file