Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt: Đô thị hóa là một quy luật tất yếu, tỷ lệ đô thị hóa được xem là một chỉ báo về sự phát triển của một quốc gia, vùng miền, địa phương. Đô thị hóa không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý của các thành phố, thị xã, mà còn là quá trình biến đổi dân cư. Nội dung bài viết giới thiệu những nét cơ bản về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đất nước; dự báo xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
Từ khóa: Đô thị hóa; công nghiệp hóa; phát triển đô thị; nâng cấp đô thị; đô thị hóa tự phát.

Xem chi tiết bài viết