NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN, MIỀN NÚI VIỆT NAM

Tóm tắt 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

Quản lý, bảo vệ rừng bền vững và cảnh quan tự nhiên của Việt Nam rất quan trọng đối với an sinh và sức khỏe của các cộng đồng dân cư khắp cả nước. Rừng đóng vai trò chủ yếu trong việc chống xói mòn, duy trì vòng tuần hoàn nước và chống biến đổi khí hậu. Lâm sản và lâm sản ngoài gỗ cũng là nguồn dinh dưỡng và thu nhập quan trọng. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế và nhu cầu ngày càng
tăng về lương thực, năng lượng và các nguồn cung cấp gỗ đã và đang gia tăng áp lực tới rừng và cảnh quan của Việt Nam.
Để bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng này, năm 2010, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Châu Á thể chế hóa một chính sách trên toàn quốc về Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 (NĐ 99) của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR được thông qua yêu cầu người sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả cho những người cung cấp các dịch vụ này.
Các dịch vụ quy định trong Nghị định 99 bao gồm bảo vệ rừng đầu nguồn; bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ cho du lịch; dịch vụ hấp thụ các bon và giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; và dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống trong nuôi trồng thủy sản.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả DVMTR đã thành công trong việc ban hành các thủ tục pháp lý, thiết lập mức chi trả cụ thể cho các dịch vụ bảo vệ cảnh quan và rừng đầu nguồn, xác định người sử dụng các dịch vụ này là các đơn vị cung cấp nước sạch, các nhà máy thủy điện và các công ty du lịch. Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT đang xây dựng khuôn khổ pháp lý để thu các khoản chi trả cho các dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống cho nuôi trồng thủy sản. Hoạt động này cũng được liên kết với việc chi trả cho dịch vụ hấp thụ các bon của chương trình REDD+ (giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng) do Liên hợp quốc (UN) dẫn đầu, chương trình này đang chuyển sang giai đoạn thí điểm. Người cung cấp dịch vụ môi trường rừng là các chủ rừng, đặc biệt là các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng hoặc các tổ chức nắm quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Xem chi tiết file

Share
Share
Ngôn ngữ »